پایش کیفیت

خدمات مشاوره کیوبوید در زمینه‌ی سازه شامل طراحی اسکلت، طراحی روش اجرا، بهینه‌سازی ایده‌ی طرح و همچنین ارائه‌ی طرح کنترل کیفیت می‌باشد.

پایش و تضمین کیفیت نیز با نظارت کیوبوید در کلیه‌ی مراحل اجرایی انجام می‌شود. خدمات مشاوره‌ی کیوبوید در زمینه‌ی مشترک سازه و ژئوتکنیک نیز شامل طرح و اجرای سازه، توأم با خاک‌برداری به روش‌های روز، نظیر روش اجرای بالا به پایین می‌باشد.