محاسبات قالب وافل

انتخاب قالب وافل در مرحله‌ی اول بر اساس نیازهای طراحی و سختی و مقاومت لازم صورت می‌گیرد. برای مهندسین محاسب، ضرورت دارد ابعاد و اندازه‌ی قالب‌ها را داشته باشند تا نسبت به محاسبه‌ی مقادیر سختی و جرم اقدام نمایند.

در ادامه، جداول مشخصات کامل ابعادی قالب‌های وافل و جداول محاسبات ممان اینرسی و وزن معادل سقف‌های وافل کیوبوید ارائه شده که در انتخاب و طراحی سقف وافل توسط مهندسین محاسب مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین نمونه‌هایی از محاسبه‌ی وزن واقعی بتن مصرفی و تأثیر چیدمان قالب‌ها بر سختی و جرم واقعی سقف ارائه شده است.