دال بتنی و ستون فلزی

چنانچه ستون فلزی، جزئی از سیستم باربر جانبی سازه نباشد، هنگام استفاده از سقف وافل، می‌توان تیرهای اصلی متصل به ستون را نیز حذف نمود. سقف وافل، به تنهایی و بدون نیاز به تیر فلزی، قابلیت باربری دوطرفه دارد و می‌تواند مستقیما به تکیه‌گاه متصل شود. از این رو در مجاورت ستون‌های ثقلی با تعبیه‌ی یک نشیمن ساده، دال‌های بتنی، مستقیما بر روی ستون‌های فلزی ساختمان اجرا می‌شوند. این موضوع، در ستون‌های میانی سازه‌های با سیستم قاب پیرامونی و در ستون‌های ثقلی سازه‌های مهاربندی شده یا ستون‌های غیرمجاور دیوارهای برشی، قابل استفاده است.

کاربرد گسترده و وسیع آن در طبقات زیرزمین می‌باشد که در آنها سیستم باربر جانبی به دیوارهای برشی پیرامونی محدود شده و ستون‌ها، صرفا نقش باربری ثقلی دارند و با حذف تیرهای باربر فلزی، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف مصالح، ضخامت سقف کاهش پیدا می‌کند.