تغییر شکل مناسب

حذف هوشمندانه‌ی بتن در سقف وافل، تغییر چندانی در مقدار سختی آن ایجاد نمی‌کند. در مقابل، جرم آن را کاهش می‌دهد و تغییرشکل‌های ناشی از بار مرده، بسیار محدود می‌شود. از این رو، با کمک سقف وافل، به سادگی می‌توان دهانه‌های بلند ساختمان را پوشش داد. جهت کنترل تغییرشکل‌های ناشی از بارهای زنده، می‌توان با انتخاب صحیح عمق تیرچه‌های بتنی و بدون افزایش مصالح مصرفی، سختی موردنیاز را تأمین نمود.