روش اجرای تخت

در روش اجرای تخت ابتدا قالب‌بندی و زیرسازی دال بتنی به صورت کامل انجام می‌شود. سپس قالب‌های وافل در محدوده‌های مورد نیاز بر روی سطح قالب‌بندی‌شده چیده می‌شود و عموما با کادربندی چوبی پیرامون آنها محکم و تثبیت می‌شود.

سرعت بیشتر در چیدمان قالب‌ها، دقت و کیفیت خروجی کار، از مزایای این روش است. همچنین ایمنی این روش بسیار بالاتر بوده و استفاده از این روش توصیه می‌شود.

ضرورت تهیه پلای‌وود یا قالب فلزی، برای کل مساحت دال باعث می‌شود هزینه اجرای دال بتنی بیشتر باشد. اما از طرف دیگر افزایش سرعت اجرا و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز، باعث کاهش هزینه اجرایی می‌شود. در مجموع هزینه اجرای این روش بیشتر بوده و کیفیت آن نیز بالاتر خواهد بود.

صفحات مرتبط