کنترل ارتعاش

لرزش و ارتعاش سقف‌ها، با سختی، رابطه‌ی مستقیم و با جرم، رابطه‌ی عکس دارد. در سقف‌های وافل، سختی خمشی زیاد، و جرم کم، به کمک یکدیگر آمده و نقش بسیار مهمی در کنترل ارتعاشات آن دارند به همین جهت، عملکرد سقف وافل با هیچ‌کدام از دیگر سیستم‌های سقف قابل مقایسه نیست. سختی خمشی در یک سقف وافل، حدود ۴ برابر سختی خمشی دال بتنی هم‌­وزن آن می‌باشد.