سختی و مقاومت

بدیهی است قالب‌های پلاستیکی هرچند از مواد مقاوم و سختی ساخته شده باشند، در مقابل فشار زیاد بتن بایستی طراحی شوند. طراحی قالب‌های کیوبوید به گونه‌ای انجام شده که با کمترین مصالح مصرفی و رعایت محدودیت‌ها، سختی مناسب در برابر فشار وارده تأمین شود تا خمیدگی قالب و اعوجاج در سطح بتن وجود نداشته باشد.