اجرای سقف کاذب

فاصله‌ی مرکز به مرکز ۶۰ تا ۸۵ سانتیمتری تیرچه‌های سقف وافل، امکان نصب سریع مدول‌های مربعی سقف‌های کاذب را فراهم می‌نماید. همچنین پیش‌بینی و اجرای آویز از جان تیرچه‌ها، از تقاطع تیرچه و دال و یا از پوشش فوقانی وافل بسیار آسان و کم‌هزینه می‌باشد. تعبیه‌ی سوراخ‌هایی به این منظور قبل از بتن‌ریزی به صورت مدولار در مقاطع مورد نیاز باعث کاهش هزینه‌ی کاشت و سوراخ‌کاری بعدی خواهد شد.