بتن متداول

بر خلاف سقف‌های پس‌تنیده یا دال‌های مجوف که نیاز به بتن پرمقاومت یا بتن بسیار روان­ و چندین مرحله‌ای دارند، برای نیازهای طراحی و اجرای سقف‌های وافل، عموما بتن با مقاومت و روانی معمول کفایت می‌کند. همچنین در نواحی تکیه‌گاهی، به علت ضخامت بتن بیشتر در سقف وافل و وزن ناچیز سقف، ملاحظات مقاومت برشی بتن به سادگی تامین می‌شود و نیاز به افزایش مشخصات بتن یا تعبیه‌ی آویز نخواهد بود.