سقف بتنی اکسپوز

نمای چشم‌نواز سقف وافل کیوبوید این امکان را فراهم می‌سازد که در اغلب فضاها بدون نیاز به هرگونه آماده‌سازی یا عملیات پرداخت، از بتن نمایان به عنوان سطح نهایی بهره‌برداری شود.