قفل‌کن | لاکر

ابداع و بکارگیری انواع قطعات همراستا‌کننده یا قفل‌کننده، که تحت عنوان کلی لاکر (Locker) عرضه می‌شوند، از شاخص‌ترین نوآوری‌های کیوبوید محسوب می‌شود. این قطعات کوچک، با حفظ یکپارچگی و نظم چیدمان قالب‌ها، مورد توجه بسیار قرار گرفته است.