اسکلت فولادی

به کارگیری سقف وافل و استفاده از مزایای متعدد آن در هر دو نوع سازه‌ی بتنی و فولادی مقدور است. در طبقات زیرزمین سازه‌های فلزی با دیوار حائل پیرامونی، امکان حذف کلیه‌ی تیرهای فلزی و در طبقات فوقانی امکان حذف تیرهای اصلی وجود دارد.