استخراج قالب

روش‌های معمول خارج کردن قالب‌ها پس از گیرش بتن عموما با ضربه‌ی مستقیم به بتن و آسیب‌دیدگی و لب‌پریدگی آن انجام‌پذیر است. در قالب‌های کیوبوید با پیش‌بینی مهره‌های گوشه در چهار کنج زیرین قالب‌ها و ساخت و بکارگیری دستگاه پین‌کش مخصوص، این کار بدون ضربه به بتن انجام می‌شود.