زوایای تیز

گوشه‌ها و زوایای تیز در قالب وافل، باعث کاهش مصرف بتن و همچنین افزایش زیبایی سطح کار می‌شود؛ در عین حال، استخراج قالب‌ها را پس از گیرش بتن سخت‌تر می‌کند. تقویت مواد سازنده قالب، افزایش ضربه‌پذیری و راهکار استخراج قالب‌ها با کمک پین‌کش مخصوص کیوبوید، این مشکل را به راحتی برطرف کرده و سال‌هاست کیوبوید با زوایای تند و تیز، سازه‌های بتنی را آراسته است.