تأسیسات

از فضاهای توخالی سقف‌های وافل می‌توان به منظور عبور تأسیسات ساختمانی نظیر خطوط آب، برق و اطفای حریق و… همچنین به منظور نصب تجهیزات نظیر روشنایی، تهویه، دوش‌های اسپرینکلر و… استفاده نمود.