درز ویژه‌ی قالب

نفوذ شیره‌ی بتن از شکاف و درز بین قالب‌ها مسأله‌ی مشترک هر روش قالب‌بندی می‌باشد. این موضوع خصوصا در قالب‌های سقف و شکل‌گیری قندیل‌های شیرابه‌ی بتن به چشم می‌آید. کیوبوید با طراحی لبه­‌ی برگشتی در طراحی قالب وافل موفق شده درز بین قالب‌ها را مخفی کند. اجرای این روش زیبایی دوچندانی به نمای زیرین سقف بخشیده است.