بازشو در سقف

با توجه به اینکه تیرچه‌های بتنی در سقف وافل نقش اصلی در باربری را ایفا می‌کنند، اجرای بازشو در محل چشمه‌ها به سادگی قبل و بعد از بتن‌ریزی امکان‌پذیر است. جانمایی بازشوها قبل از بتن‌ریزی به علت شبکه‌ی منظم چیده شده‌ی قالب‌ها با دقت خوبی انجام می‌شود. پس از بتن‌ریزی هم سوراخ‌کاری دال بتنی فوقانی با ضخامت ناچیز در اکثر موقعیت‌های سقف امکان‌پذیر است.