مقابله با آتش

با توجه به حذف عناصر فلزی در سازه‌ی سقف، مقاومت آن در برابر حریق افزایش یافته است. عدم نیاز به پوشش‌های ضدحریق، هزینه‌های اجرایی ساختمان را به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهد.