دال بتنی و تیر فلزی

چنانچه ستون فلزی، بخشی از قاب خمشی باربر جانبی باشد و بنابر ملاحظات لرزه‌ای، امکان حذف تیر فلزی وجود نداشته باشد، دال بتنی متکی به تیر فلزی طراحی و اجرا می‌شود. در این حالت اتصال دال بتنی به تیر فلزی موجود عموما به صورت نشیمن ساده طراحی و اجرا می‌شود که می‌تواند عملکرد دال به صورت چند دهانه‌ی پیوسته یا به صورت تک دهانه‌ی مفصلی طراحی و اجرا شود.

در این گزینه، امکان پوشاندن سطوح فلزی، هم‌زمان با اجرای سقف وافل وجود دارد؛ این کار منجر به حذف پوشش ضدحریق تیر فلزی شده و موجب صرفه‌جویی در هزینه احداث ساختمان نیز خواهد شد.