ضخامت ثابت

با توجه به شبکه‌ای بودن سقف وافل، در نواحی اطراف ستون که نیاز به مقاومت برشی بیشتری هست، به سادگی با پر کردن چشمه‌های مجاور می‌توان الزامات سازه‌ای را بدون تغییر در ضخامت دال بتنی و بدون نیاز به آویز یا کتیبه برآورده نمود.