کاهش وزن

حفره‌های موجود در سقف وافل حجم قابل توجهی از بتن ناحیه‌ی کششی مقطع دال را حذف می‌نماید. شکل این حفره‌ها هرچقدر به مکعب نزدیک‌تر باشد صرفه‌جویی بیشتری نصیب سازه خواهد شد.